فایل فلش فارسی نوکیا 105با rm-1134 ورژنهای 13 فارسی و 15 انگلیسی

توضیحات

فایل فلش فارسی نوکیا 105 RM-1134 V13.00.11

فایل فلش فارسی نوکیا 105 RM-1134 V15 فاقد زبان فارسی