دامپ و پین اوت D2502 Xperia C3

توضیحات

فایل حاوی 

ROM1

extcsd

pinout emmc

رایت با Easy JTAG