دامپ Huawei Y5p 2020 Global Dual SIM DRA-LX9

توضیحات

محتویات فایل شامل 

boot1

boot2

ext_csd

userarea_1GiB