دامپ xml هوآوی HUAWEI G620-L72

توضیحات

نوع دامپ : xml 

نحوه رایت :  CM2QLM InfinityBox

به ھمراه نقاط تست پوینت

اندروید:4.3