مجموعه کدهای مخفی تغییر سریال و لوگو گوشیهاو تبلتهای چینی

مرداد 14, 1398
4 بازدید

مجموعه کامل و بروز مجموعه کدهای مخفی تغییر IMEI  و در صورت نیاز لوگو گوشیهای و تبلتهای چینی در این آموزش میباشد

نکته مهم : امکان کارنکردن بعضی کدها وجود دارد زیرا یک مدل ( بعنوان مثال آیفون 7 چینی ) را چند شرکت مختف تولید میکنند و مشخص نیست این گوشی برای کدام شرکت و برند میباشد !

 

 

لیست پیوسته بروزرسانی میگردد

[restrict paid=true]

 

 

NOKIA 1280
*#050*#
*#060*#
*#222*#
*#020*#
*#8960*#
nokia 3310 china
*#888*#
*#0160#
*#0161#
*#0162#
*#205315*#
*#00#

 

SAMSUNG NOTE 8 codes

code *#*#889988#*#*

code *#*#889988#*#*

Logo. *#*#7258#*#*

code. .*#*#20080808#*#*

code . *#*#3646633#*#*

code. *#789#

For logo: *#0066#

 

 

SAMSUNG S9 PLUS codes

code *#*#889988#*#*

code *#*#889988#*#*

Logo. *#*#7258#*#*

code. .*#*#20080808#*#*

code . *#*#3646633#*#*

code. *#789#

For logo: *#0066#

 

 

 

SAMSUNG S9 codes

code *#*#889988#*#*

code *#*#889988#*#*

Logo. *#*#7258#*#*

code. .*#*#20080808#*#*

code . *#*#3646633#*#*

code. *#789#

For logo: *#0066#

 

 

 

SAMSUNG S8 PLUS codes

code *#*#889988#*#*

code *#*#889988#*#*

Logo. *#*#7258#*#*

code. .*#*#20080808#*#*

code . *#*#3646633#*#*

code. *#789#

For logo: *#0066#

 

 

 

SAMSUNG S8 codes

code *#*#889988#*#*

code *#*#889988#*#*

Logo. *#*#7258#*#*

code. .*#*#20080808#*#*

code . *#*#3646633#*#*

code. *#789#

For logo: *#0066#

 

 

 

 

?PHONE X codes

code *#*#889988#*#*

code *#*#889988#*#*

Logo. *#*#7258#*#*

code. .*#*#20080808#*#*

code . *#*#3646633#*#*

code. *#789#

For logo: *#0066#

 

 

 

?PHONE 8 PLUS codes

code *#*#889988#*#*

code *#*#889988#*#*

Logo. *#*#7258#*#*

code. .*#*#20080808#*#*

code . *#*#3646633#*#*

code. *#789#

For logo: *#0066#

 

 

 

?PHONE 8 codes

code *#*#889988#*#*

code *#*#889988#*#*

Logo. *#*#7258#*#*

code. .*#*#20080808#*#*

code . *#*#3646633#*#*

code. *#789#

For logo: *#0066#

 

 

 

PHONE 7 PLUS  codes

code *#*#889988#*#*

code *#*#889988#*#*

Logo. *#*#7258#*#*

code. .*#*#20080808#*#*

code . *#*#3646633#*#*

code. *#789#

For logo: *#0066#

 

 

 

PHONE 7  codes

code *#*#889988#*#*

code *#*#889988#*#*

Logo. *#*#7258#*#*

code. .*#*#20080808#*#*

code . *#*#3646633#*#*

code. *#789#

For logo: *#0066#

1205 imei code

*#020*# *#021*# *#0160*#

 

 

China LG G4 ?ME? code *#*#889988#*#*

China LG G4 LOGO code *#*#8800#*#*

lg g4 logo code: *#6678#*

China LG G4 LOGO code: *#*#1200#*#*

China LG G4 ?ME? code: *#1263#

 

 

 

ALPHA  code *#*#889988#*#*

ALPHA  code *#*#3646633#*#*

 

 

 

China S6 or LOGO code:

China S6  code *#*#889988#*#* or *#*#789789#*#* or *#364016#*

China S6 LOGO code *#*#789789#*#*

China S6 6592  code : *#364016#*

China S6 SNAPDRAGON 800  or LOGO code : *#*#

 

China S7 ?ME? or LOGO code:

China S7 6580 ?ME? code : *#364016#*

China S7 6580 LOGO code : *#364016#*

 

 

?PHONE 6S PLUS ?ME? codes

?ME? change code: *#*#33#*#*

LOGO change : *#35741#

change lang & logo code : *#15963#*

 

 

?PHONE 6 ?ME? codes

*#*#889988#*#*

code *#*#889988#*#*
Logo. *#*#7258#*#*
code..*#*#20080808#*#*
code. *#*#3646633#*#*
code. *#789#
For logo:
*#0066#
?PHONE 6 ?ME? code : *#3646633#*
iphone 6s imei : *#*#889988#*#*

?PHONE 6 PLUS ?ME? codes

*#*#889988#*#*

code *#*#889988#*#*
Logo. *#*#7258#*#*
code..*#*#20080808#*#*
code. *#*#3646633#*#*
code. *#789#

 

 

SAMSUNG S5 ?ME? or LOGO code

S5 LER

Samsung logo.*#9999#
Samsng code*#*#222345#*#*
Samsung 5 code*#3646633#
Samsung logo. *#*#7008#*#*
SasungS5 *#*#3646633#*#*
Samsung s5 logo. *#831#
Samsung S5 Logo. *#90081#
Samsung S5 *#*#889988#*#*
Samsung S5 *#*#70197#*#*

Samsungcode *#*#668168#*#*
Samsung. S5code *#*#122929#*#*

Samsung logo. *#00661#
Samng s5 code *#*#*00665
Samsungcode.*#*#889988#*#*
Samsung. S5. *#*#70197#*#*
Samsung code*#*#700808#*#*
S5 HD code.*#364015#
S5 HD Logo.*#0075#
S5 *#0075#
S5 *#161586#
S5 *#364015#
S5 *#*#0315#*#*
S5 *#*#7646633#*#*
S5 *#0*#
S5 *#12580*369#
S5 *#1234#
S5 2 G logo. *#*#94#*#*
S5 2 g code *#112#
B?de *#*#789789#*#*
*#789#
*#1144*#

mtk 6572 S5 *#3646633#

LOGO : *#831#

6592 logo code

*#*#11111#*#*

*#*#789789#*#*
*#00661#
*#362#
*#0075#
*#00665#*
*#*#00665#*#*

 

 

 

S5 M?N? ?ME? code

*#112#*

factory test : *#130428#

 

 

 

NOTE 5 ?ME? code

*#*#789789#*#*

 

 

NOTE 4 6572 ?ME? code

*#*#789789#*#*

note 4 5,5 in� logo code *#831#

note 4 5,5 in� ?ME? code : *#36466333#

*#*#9100#*#*

NOTE 4 6592 ?ME? code

*#*#9228#*#*

NOTE 4 6582 ?ME? code

*#*#789789#*#*

*#*#889988#*#*

*#*#3646633#*#*

NOTE 4 6589 5,7 ?N� LOGO code

*#*#9228#*#*

NOTE 4 LOGO: *#831#

 

 

SAMSUNG S4 ?ME? or LOGO code

S4 5 inc. codesi==*#*#46340#*#*

S4 5 in�.*#*#889988#*
S4 5 in� Logo. *#8800#
S4. 5 in� code. *#060#
S4. 5 in� logo. #*#94#*#
S4. Sensorlu logo *#95002#
S4 5 inc code. *#*#660#*#*
S4 and 3 g siz. *#9117#
S4 logo. *#91#
S4. S?fre. *#*#00#*#*
S4. Logo==*#1818#
S4. Logo==*#0066#
S4 logo. *#2013#*
*#*#20080808#*#*
*#*#3646633#*#*
*#323#80*#
*#364#
*#*#46340#*#*

LOGO
*#369#
*#*#11111#*#*
*#277#
*#0066#
*#91#
*#1818#
*#0066#
*#2013#*
*#367#
*#*#7006#*#*
S4 5 inc: *#*#46340#*#*
S4. Sensorlu logo: *#95002#*
S4 5 inc logo: *#*#0066#*#*
S4 and 3 g siz: *#9117#.
5’6572 S4 LOGO: #*#94#*#
samsung phone info: *#0688#*

 

 

 

LG G3 ?ME? or LOGO codes:
China LG G3 ?ME? code: *#1263#

China LG G3 LOGO code : *#*#930930#*3*

*#*#3646#*#*

*#20141067#*

*#2014167#*

*#*#930930#*#*

*#*#4383#*#*

LG code. *#*#46340#*#*
Lg logo *#4383#
LG LOGO. *#9574#
LG *#*#889988#*#*
Logo *#20141669#*
LG BUYUK *#*#1263#*#* imei
LG G3code *#*#3646633#*#* LG G3 logo *#*#9893768#*#*

 

 

 

SAMSUNG S4 M?N? ?ME? or LOGO code

S4 mini *#3646633#

S4 mini *#*#4634#*#*
S4 Mini *#*#9255#*#*
S4 mini. *#*#889988#*#*
S4 mini. 2. Gli. *#112#*
S4 mini. *#31#
S43 g. Log 91902# orya *#0066#
S4 mini. *#*#06#*#*
S4 mini *#*#0608#*#*
s4 mini logo : *#91902#*
s4 mini logo : *#*#9255#*#*
S4 mini sen�r: *#95002#*
S4 mini phoneinfo: *#*#4634#*#*
S4 mini phoneinfo: *#3646633#*
C11: *#66485#
S4 mini and Duz: *#3646633#
S4 mini and duz: *#*#4634#*#*
S4 Mini and duz: *#*#9255#*#*
S4 mini. 2G li: *#112#*
S4 mini: *#31#
S4 mini: *#*#06#*#*
S4 mini: *#*#0608#*#*.
S4 mini: *#*#0806#*#*
S4 mini: *#*#4634#*#*
S4 mini and duz: *#*#9255#*#*
S4. Fileli: *#1263#
S4 java: *#1263#
S4 hava: *#99*1#-2#
S4 fileli Java.
*#1111#
*#99*1#
*#99*2#

 

 

GALAXY S3 ?ME? or LOGO codes

*#*#101113#*#*

*#7501#
*#*#3646633#*#*
*#*#101113#*#*
*#*#46349#*#*
*#*#889988#*#*
s3 3g: *#*#6688#*#*
S3 code: *#*#660#*#*
S3 code: *#*#83781#*#*
S3. code: *#9300*#
S3. code: *#*#91#*#*
S3. code: *#*#66#*#*
S3. code: *#1263#

S3 code ligo. *#069#
S3 code. *#*#660#*#*
S3 logo. *#*#6688#*#*
S3.Logo. *#0066#*
S3. Logo. *#91#
S3 code. *#*#83781#*#*
S3. code. *#9300*#
S3. code. *#*#91#*#*
S3. code. *#*#66#*#*
S3. code logo. *#8378*#
S3. code. *#1263#
S3 AND *#*#29929#*#*
S 3 AND *#*#46349#*##

 

 

SAMSUNG S3 M?N? ?ME? or LOGO code

*#*#82043036#*#*
*#*#04*#*#
s3 speadrum: *#*#46347#*#*
s3 3g phone info: *#*#660#*#*
s3 mini phone info: *#*#589#*#*
s3 mini phone info: *#*#12345#*#*

S3 mini. Logo. *#*#3258#*#*
S3 mini. Logo. *#6572#*
S3 mini. code. *#*#589#*#*
S3 mini code. *#7224#*
S3 mini. *#09#
S3 mini. *#328#
S3 mini. *#329#
S3 mini. *#*#101112#*#*

Logo
*#09#
*#*#3258#*#*
*#*#6572#*#*
*#177#*
*#069#
*#09#
*#328#
*#329#
*#*#101112#*#*

 

 

S 3 W?F? *#069#
S3 AND *#*#29929#*#*
S 3 AND *#*#46349#*#*
s3 mini phoneinfo: *#*#46848#*#*
s3 mini phoneinfo: *#112#*
s3 mini phoneinfo: *#111#*
wifi tivi
i9300–*#820#
i9300—*#09#

 

 

 

S3 DUO S7562 SPREADTRUM

?ME?: *#*#46349#*#*

LOGO codes

*#*#727#*#*
*#*#83785#*#*
*#*#8477#*#*
*#*#4636#*#*
*#*#3497962#*#*
*#*#426377962#*#*
*#*#426#*#*
*#*#2432546#*#*
*#*#46#*#*
*#*#7867#*#*
*#*#8899#*#*
*#*#26680#*#*
*#*#26681#*#*
*#*#83782#*#*

 

 

GALAXY NOTE phone LOGO or ?ME? codes

NOTE

*#*#1111111*#*#
*#91#
*#*#11111#*#*
*#90062#
Note Samsung : *#*#10086#*#*
Note Samsung : *#7501#
NOTE �?ME?�
*#*#9826835#*#*
*#*#820443036#*#*

 

 

NOTE 3 ?ME? or LOGO codes

*#*#11111#*#* : SM-N9006 6572 .
*#0066# :SM-N900 Note3 6572 Logo .
*#8800#*

*#*#3646#*#* or
*#*#889988#*#* : SM-N900 6572 Note3 de .
6582 SM-N9006 engenier code : *#*#3646#*#*
NOTE3: *#*#20080808#*#*
NOTE3: *#3646633#

Note3 5.7. Logo. *#8800#
NOTE3. *#*#20080808#*#*
Not3 code logo.*#*#11111#*#*
NOTE3 code. *#*#889988#*#*
Not3 logo. *#0066#
Not3 logo. *#90062#
Not3 logo. *#*#9006#*#*
Not 3 logo. *#*#0008#*#*
Not3. code. *#3646633#*
Note3. Logo. *#91#
Note3. *#90062#
NOTE3. Logo. *#*#9006#*#*
Note3. code *#*#46340#*#*
NOTE3. S?fre *#*42633#*#*
Note. Logo. *#*#6683#*#*

 

 

NOTE 2 LOGO or ?ME? code

*#7501#
*#*#7100#*#*
*#2013#
*#0825#
*#09#
*#820#
*#0688#

note 2 phoneinfo: *#*#9826835#*#*
Note phoneinfo: *#*#52043036#*#*
Note2. code: *#*#82043036#*#*
Note2. code: *#*#9826835#*#*
Note2 code: *#*#3646633#*#*
Note2 code: *#*#889988#*#*
Note2 code: *#*#101113#*#*
Note2. code: *#*#11111#*#*

Note2. Logo. *#7501#

Note2. Logo. *#*#7100#*#*

Note2 logolari. *#0825#-*#09
note2 logo*#0688#.

 

ACE ?ME? code

*#*#3692222#*#*

 

�?PHONE phone LOGO or ?ME? codes

?PHONE 5 LOGO or ?ME? code

*#*#8002#
*#8000#

?ph5. *#8002#
?ph5. *#0825#
?ph5. *#*#3646633#*#*
?ph5. *#589#*
Iphone5 and *#*#83862#*#* ?phone5 and*#*#111222#*#*

 

 

?PHONE 4 LOGO or ?ME? code

#*#94#*#
*#3646633#*#*

Iphone 4 pinpon.*#65010660#
iphone4 *#*#10086#*#*
P?NPON *#1263#
?PHONE4. *#9117#
*#1156 *#*#33#*#*
?phne4 android #*#94#*#

 

 

 

?PHONE 5S ?ME? or LOGO codes

?PHONE5 S *#589# code

?PHONE5 s *#94# logo
?PHONE5 S *#625#*#*
?PHONE5 S *#*#4634#*#*
?PHONE5 S *#*#602#*#*
?ph5 s code. *#112#*
?phene5 S. *#111#*
?PHONE5 S *#99# code
?PHONE5S. *#33# logo
?PHONE5 S *#2297
?PHONE5. S code. *#33#
?phone5 S Logo *#15969#*
?phone5 s sfr.*#*#8803#*#*
?phone5 s logo.*#*#8805#*#*
?phone5 S 3 G li.*#*#4634#*#*
Iphone5 S *#*#9255#*#* log
IPHO5 s JAVA*#65020660#
?PH5 S JAVA LOGO *#8488#
*#*#1313#*#*
*#*#111222#*#*
*#*#46349#*#* SPREADTRUM
?ME? : *#*#111222#*#*
BOOT: *#*#555#*#*
?phone 5C: *#*#660#*#*
?phone 5C: *#112#*
?phone 5C Logo
?phone 5S code: *#99#
?phone 5S Logo: *#33#
Iphone 4 pinpon: *#65010660#
iphone4: *#*#10086#*#*
?phone4 android: #*#94#*#. Logo
iphone 4: *#*#3646633#*#*
?phone5 tek sim duz: *#589*#
?phone5: *#8002#
?phone5: *#0825#
?phone5: *#*#3646633#*#*
?phone5: *#589#*
iphone phone info: *#589#
iphone 4 phone info: *#*#3646633#*#*
iphone 4 phone info: *#8002#
iphone 5 phone info: *#8002#
4s android: *#*#10086#*#*

 

 

 

?PHONE 5C ?ME? or LOGO codes

?phone5 C. *#*#660#*#*
?phone5. C. *#112#*
Iph5 C code. *#06#
Iph5. C logo. *#01#
Iph5 C. *#9999# *#06#
Iph5 C. *#888#* *#8000#
?ph5 c code. *#*#666#*#*

 

 

D??ER SER?LER

P?NPON *#1263#
YEN? 3G S?Z *#9117#
*#1156#
*#*#33#*#*

orrtu. 1 inci code: *#0901#. Yes
9. or 13 menuden phoneinfogiriliyor

change Samsung Logo : #*251# +Dialing keypad
Write ?ME? : *#069# +Dialing keypad
*#589*#
5130: *#06*1#2# 2.hat K 19 *#08#09#
5130 M?N?: *#1111#*#2222#

k19i: *#08#09#
t2 phoneinfo: *#0160#

x9
x10
x11 *#328#
s8+
s9
6303
m1-m2: *#0901#

m571: *#0610#*#0611#

5130: *#06#*1#*#06*2#

c15: *#0160#*#0161#

4g pinpon: *#68010660#

4g android: *#808002#

x77 x88: *#83129#

5130 mini: *#1111#*#2222#

S7562 �?N: *#*#46349#*#*

 

 

 

GRAND 2 ?ME? or LOGO

Grand2 code. *#*#46340#*#*
Grand2 logo. *#*#7006#*#*
Grand2 logo. *#*#7106#*#*

 

HTC M8 ?ME? or LOGO

Htc code.*#*#889988#*#*
Htc Logo.*#2801#
HTC M8 logo. *#2802#
Htc logo.*#66889#
Htc M8 *#*#46340#*#*
Logo *#*#6800#*#*
M8:*#201466889#
M3:*#20141669#
Htc m8 logo. #3002#
M5 LOGO *#*#369#*#
HTC 816 ?ME? code: *#8484#

HTC N9 ?ME? or LOGO codes

HTC N9 ?ME? code : *#4267*#

HTC N9 LOGO code: *#20146666*#

 

SONY phone?ME? or LOGO codes

Sony *#*#889988#*#*
Logo *#3002#*
Sony lenoa *#1122#*
Logo *#83999#*
Sony logo *#20143002#*
Sony C8 *#*#3646633#*#*
SONY Z1 ?ME? code : *#1122#
SONY Z1 LOGO code : *#83999#

BLACKBERRY ?ME? or LOGO codes

code *#112#*
code *#3646633#*
code. *#*%3646633#*#*
code *#*#889988#*#*
Logo. *#901#*
LOGO. *#*#91#*#*
Z30.1 C? ?ME? *#06*1# Z30. 2 ci ?ME?. *#06*2#

 

GALAXY A5 ?ME? or LOGO codes

A5 imei *#8969#*
a5 logo #*8378#8#

 

GALAXY A7 ?ME? or LOGO codes

China E7 ?ME?: *#*#3883#*#*
China E7 LOGO : *#*#7000#*#*

 

China SONY Z4 ?ME? or LOGO codes

China Z4 ?ME? code: *#*#889988#*#*
China Z4 LOGO code : *#*#6690#*#*

 

China SAMSUNG G360 ?ME? or LOGO codes

China SAMSUNG G360 ?ME? code : *#*#36446630#*#*

 

China SAMSUNG D826 ?ME? or LOGO codes

China SAMSUNG D826 ?ME? code : *#*#1200#*#*

China SAMSUNG D826 ?ME? code : *#1263#

 

 

 

China SAMSUNG E8 ?ME? or LOGO codes

China SAMSUNG E8 LOGO code: *#*#3800#*#*

China SAMSUNG E8 ?ME? code : *E*E3800#*#*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/restrict]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.